سخت کردن: ایجاد قدرت ذهنی از درون به بیرونسلامتی و تندرستی 
⏱زمان مطالعه: 5 دقیقه