71 مهارت مقابله: فهرستی برای بزرگسالان برای مقابله با اضطراب و استرسسلامتی و تندرستی 
⏱زمان مطالعه: 12 دقیقه