7 فعالیت 5 دقیقه ای ذهن آگاهی برای آرام کردن سریع خودسلامتی و تندرستی 
⏱زمان مطالعه: 9 دقیقه