شمع سازی در منزل، ساخت شمع در خانه با صرف هزینه کمخانه داری