لیست وسایلی که باید دور ریخته شوند، همین الانخانه داری 
⏱زمان مطالعه: 2 دقیقه