کاربرد نوشابه ، کاربردهای عجیب نوشابه در خانه داریخانه داری